Hướng dẫn Backup và Resore Mysql database bằng dòng lệnh SSH

Thông thường để backup và restore mysql người ta thường sử dụng phpMyAdmin dạng WebGUI. Tuy nhiên hoàn toàn có thể thực hiện backup và restore không cần dùng đến ứng dụng trên đó là gõ lệnh trực tiếp trên mysql-cli trên ssh.

Đầu tiên đăng nhập SSH quyền root

Backup Mysql bằng dòng lệnh

Nếu database không lớn thì không cần nén

mysqldump -u username -p ten_database > ten_file_database.sql

Nếu database lớn thì nên nén

mysqldump --password=PASS_WORD --user=USER_NAME DB_NAME | gzip > DB_NAME.sql.gzmysqldump -u username -p ten_database | gzip -9 > ten_file_database.sql.gz

Restore Mysql bằng dòng lệnh

Resore file dạng không nén

mysql -u root -p ten_database < ten_file_database.sql

Hoặc sử dụng trình mysqlimport

mysqlimport -u username -p ten_database < ten_file_database.sql

Resore file dạng file nén

gunzip < DB_NAME.sql.gz | mysql --user=USER_NAME --password=PASS_WORD DB_NAME

Trong cả hai quá trình Backup và restore đều không cần hỏi mật khẩu của user tương ứng với database.

Was this article helpful?

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.