Cài đặt odoo 13 trên Centos7

Cài đặt odoo 13 trên Centos7 Chuẩn bị cài đặt sudo yum -y install epel-release wget vim bash-completion git unzip nano sudo setenforce 0 sudo sed -i ‘s/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config Cài đặt PostgreSQL 12 on CentOS 7 file conf: nano /var/lib/pgsql/12/data/postgresql.confnano /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf Cài đặt PostgreSQL 12 sudo yum -y install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm […]

Clear logs login và reboot linux

  Login logs Kiểm tra lịch sử login lastlog Xóa log login >/var/log/lastlog Reboot logs Kiểm tra lịch sử reboot lastb Xóa log reboot >/var/log/wtmp >/var/log/btmp Clear history cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c && exit

Cài đặt LEMP - Nginx 1.62 php-fpm74 MariaDB 10.4

Hướng dẫn cài đặt LEMP Nginx, PHP-FPM 7.4, MariaDB trên Centos7

Hướng dẫn này sẽ cài đặt Nginx bản stable 1.62 PHP-FPM 7.4 MariaDB 10.4 Tạo demo domain Các bước chuẩn bị Cập nhật Centos 7 bản mới nhất yum update -y Disabled selinux sed -i -e ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config Khởi động lại máy chủ Tại sao khởi động lại máy chủ […]

Hướng dẫn cài đặt ffmpeg trên Linux

ffmpeg là ứng dụng convert video. Cài đặt ffmpeg trên Centos 7 Cài đặt từ Repository epel và nux Cài repo epl-release yum install epel-release -y Import GPG key để bật NUX Repository rpm -v –import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm Cài đặt ffmpeg yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y Nếu cài […]

Đăng nhập Cyberpanel quyền root

Hướng dẫn đăng nhập lần đầu VPSSIM, VestaCP, CyberPanel

VPSSIM Lấy thông tin quản lý VPSSIM lưu thông tin quản lý ở hai files sau: /home/VPSSIM-manage-info.txt /home/vpssim.conf Để xem thông tin quản lý thì gõ lệnh cat /home/VPSSIM-manage-info.txt cat /home/vpssim.conf Truy nhập phpMyAdmin Địa chỉ đăng nhập https://DIA_CHI_IP_CUA_VPS:9999 username: admin password: (mật khẩu trong file VPSSIM-manage-info.txt) username: root password: […]

Hướng dẫn fix lỗi update repo của Cyberpanel

Khi sử dụng Cyberpanel nếu bạn nhận được thông báo lỗi timoute khi update ở trạng thái này không thể cập nhật hoặc cài đặt bất cứ thứ gì https://mirror.cyberpanel.net/litespeed/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 12] Timeout on https://mirror.cyberpanel.net/litespeed/x86_64/repodata/repomd.xml: (28, ‘Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds’) Trying other mirror. […]