Cài đặt LEMP - Nginx 1.62 php-fpm74 MariaDB 10.4

Hướng dẫn cài đặt LEMP Nginx, PHP-FPM 7.4, MariaDB trên Centos7

Hướng dẫn này sẽ cài đặt Nginx bản stable 1.62 PHP-FPM 7.4 MariaDB 10.4 Tạo demo domain Các bước chuẩn bị Cập nhật Centos 7 bản mới nhất yum update -y Disabled selinux sed -i -e ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config Khởi động lại máy chủ Tại sao khởi động lại máy chủ […]

Hướng dẫn cài đặt ffmpeg trên Linux

ffmpeg là ứng dụng convert video. Cài đặt ffmpeg trên Centos 7 Cài đặt từ Repository epel và nux Cài repo epl-release yum install epel-release -y Import GPG key để bật NUX Repository rpm -v –import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm Cài đặt ffmpeg yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y Nếu cài […]

Đăng nhập Cyberpanel quyền root

Hướng dẫn đăng nhập lần đầu VPSSIM, VestaCP, CyberPanel

VPSSIM Lấy thông tin quản lý VPSSIM lưu thông tin quản lý ở hai files sau: /home/VPSSIM-manage-info.txt /home/vpssim.conf Để xem thông tin quản lý thì gõ lệnh cat /home/VPSSIM-manage-info.txt cat /home/vpssim.conf Truy nhập phpMyAdmin Địa chỉ đăng nhập https://DIA_CHI_IP_CUA_VPS:9999 username: admin password: (mật khẩu trong file VPSSIM-manage-info.txt) username: root password: […]

Hướng dẫn fix lỗi update repo của Cyberpanel

Khi sử dụng Cyberpanel nếu bạn nhận được thông báo lỗi timoute khi update ở trạng thái này không thể cập nhật hoặc cài đặt bất cứ thứ gì https://mirror.cyberpanel.net/litespeed/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 12] Timeout on https://mirror.cyberpanel.net/litespeed/x86_64/repodata/repomd.xml: (28, ‘Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds’) Trying other mirror. […]

Hướng dẫn cài đặt lại Exim trên DirectAdmin

DirectAdmin sử dụng Exim là dịch vụ gửi mail, Exim được tích hợp trong Custombuild và có thể cài đặt/ cài đặt lại Exim trên các lệnh custombuild. Đăng nhập SSH với quyền root và thực hiện lần lượt các lệnh sau cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update # set exim trong […]

Hướng dẫn tạo SWAP trên máy chủ Linux

Swap (partion) là phân vùng lưu trữ tạm thời của hệ điều hành linux, phân vùng swap đặt trên ổ cứng. Nếu máy chủ của bạn thiếu RAM cho nhu cầu xử lý, swap đóng vai trò như RAM ảo, nhưng không nên ngộ nhận Swap có thể thay thế […]