Hướng dẫn tạo password bảo vệ thư mục web của Nginx webserver

Các lệnh sau đây để tạo mật khẩu bảo vệ thư mục root của nginx

Tạo chuỗi ký tự mật khẩu ngẫu nhiên

randpasswd=$(date +%s | sha256sum | base64 | head -c 16)

Lưu lại mật khẩu

echo $randpasswd > ~/passwd.txt

Tạo mật khẩu cho Nginx

printf "admin:$(openssl passwd -apr1 $randpasswd)\n" > /etc/nginx/.htpasswd

Cấu hình Nginx gọi file mật khẩu

Mở file /etc/nginx/nginx.conf

Tìm đến đoạn

server {....

thêm vào dòng

auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

Lưu lại file config.

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

 

Was this article helpful?

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.