Thay đổi Port Remote Desktop trên Windows 2008/Windows 2012 server

Mặc định dịch vụ Remote Desktop (RDP) chạy trên cổng 3389, để đảm bảo an toàn hơn người dùng có thể thay đổi cổng điều khiển này trên windows server 2008 và 2012 làm tương tự.

Bước 1: Chạy Registry Editor

Đăng nhập vào máy chủ Windows server bằng consle hoặc bằng Remote Desktop

Vào thư mục C:\Windows, chạy file regedit.exe

hoặc dùng tổ hợp phím Windows + R ( Start => Run ) => gõ regedit.exe 

Sẽ gọi chương trình Registry Editor

Bước 2: Thay đổi thông số cổng

Khi cửa sổ Registry Editor hiện ra lần lược truy cập các nhánh theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Ở menu bên phải chọn thông số PortNumber -> chọn Modify

Ở mục Value nhập số cổng bạn sẽ sử dụng cho Remote Desktop ví dụ: 12345

Ở mục Base chọn Decimal (Số thập phân)

Nhấn OK và thoát khỏi chương trình.

Bước 3: Reboot và đăng nhập RDP trên cổng mới

Khi sử dụng cổng khác 3389 mặc định thì cần nhập số cổng sau ip, ngăn cách bằng dấu :

Ví dụ: RDP đến server 192.168.1.1 qua cổng 12345 thì nhập là 192.168.1.1:1234

Kết thúc thực hành

 

 

Was this article helpful?

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.