Cài đặt LEMP - Nginx 1.62 php-fpm74 MariaDB 10.4

Hướng dẫn cài đặt LEMP Nginx, PHP-FPM 7.4, MariaDB trên Centos7

Hướng dẫn này sẽ cài đặt

  • Nginx bản stable 1.62
  • PHP-FPM 7.4
  • MariaDB 10.4
  • Tạo demo domain

Các bước chuẩn bị

Cập nhật Centos 7 bản mới nhất

yum update -y

Disabled selinux

sed -i -e 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Khởi động lại máy chủ

Tại sao khởi động lại máy chủ cũng quan trọng vì để selinux bị disabled và các update mới nhất của centos có hiệu lực, tránh sai sót trong quá trình cài đặt về sau.

Gõ lệnh

reboot

Cài đặt Remi repo

yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Cài đặt Nginx và PHP-FPM

yum --enablerepo=remi,remi-php74 install -y nginx php-fpm php-common php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysql php-mysqli php-pgsql php-mongodb php-redis php-memcache php-memcached php-imagick php-bcmath php-mcrypt php-gd php-xmlrpc php-ftp php-libxml php-pcre php-zlib php-exif php-gettext php-pspell php-tokenizer php-mbstring php-xml php-iconv php-imap php-ssh2 php-json php-intl php-ldap php-mhash php-simplexml php-soap php-curl php-openssl php-zip

Chờ  cho tới khi cài đặt xong, chạy các lệnh sau để kiểm tra phiên bản

[root@localhost ~]# nginx -v
nginx version: nginx/1.16.1
[root@localhost ~]#

[root@localhost ~]# php -v
PHP 7.4.5 (cli) (built: Apr 14 2020 12:54:33) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.5, Copyright (c), by Zend Technologies

Hiển thị như trên thì đã cài đặt thành công

Fix path cho php-fpm

sed -i -e 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/g' /etc/php.ini

Thiết lập quyền truy nhập PHP-FPM cho Nginx

sed -i -e 's/user = apache/user = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf

sed -i -e 's/group = apache/group = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf

Cài đặt MariaDB 10.4

Tạo file Repo

Tạo file mariadb.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ để cài đặt MariaDB

nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Copy đoạn nội dung file repo, dán vào màn hình soạn thảo

# MariaDB 10.4 CentOS repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Bấm Ctrl + O để lưu

Bấm Ctrl + X để thoát

Cài đặt MariaDB

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Kiểm tra phiên bản MariaDB, gõ lệnh

[root@localhost ~]# mariadb –version
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.4.12-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Khởi động MariaDB

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Thiết lập mật khẩu và các cài đặt cơ bản khác

Gõ lệnh:

mysql_secure_installation

Nhấn Enter khi được hỏi mật khẩu vì lần chạy đầu tiên sau khi vừa cài đặt thì chưa có mật khẩu

Enter current password for root (enter for none): <- Enter

Change the root password? [Y/n] <- y

Remove anonymous users? [Y/n] <- y

Disallow root login remotely? [Y/n] <- y

Remove test database and access to it? [Y/n] <- y

Reload privilege tables now? [Y/n] <- y

Kiểm tra trạng thái của MariaDB

systemctl status mariadb

Tạo domains website

Ví dụ: website ở đây có domain là lemp.jdc.vn

Tạo thư mục website

mkdir -p /home/lemp.jdc.vn/public_html
mkdir -p /home/lemp.jdc.vn/logs
touch /home/lemp.jdc.vn/logs/access.log
touch /home/lemp.jdc.vn/logs/error.log
echo -e "<?php\nphpinfo();" > /home/lemp.jdc.vn/public_html/info.php
chown -R nginx:nginx /home/lemp.jdc.vn/public_html/

Tạo file nginx conf cho domains

nano /etc/nginx/conf.d/lemp.jdc.vn.conf

Copy  và dán nội dụng như sau vào màn hình soạn thảo

server {
server_name www.lemp.jdc.vn;
return 301 http://lemp.jdc.vn$request_uri;
}
server {
listen 80;
server_name lemp.jdc.vn;

location / {
root /home/lemp.jdc.vn/public_html;
index index.php index.html index.htm;
}

location ~ \.php$ {
root /home/lemp.jdc.vn/public_html;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
}

Bấm Ctrl + O để lưu

Bấm Ctrl + X để thoát

Mở cổng firewall

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload

Khởi động Nginx, PHP-FPM và thiết lập khởi động lần sau

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
systemctl start php-fpm
systemctl enable php-fpm

Kiểm tra kết quả

http://lemp.jdc.vn/info.php

Cài đặt LEMP - Nginx 1.62 php-fpm74 MariaDB 10.4
Cài đặt LEMP – Nginx 1.62 php-fpm74 MariaDB 10.4

Kết thúc cài đặt.

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.