Cài đặt LEMP - Nginx 1.62 php-fpm74 MariaDB 10.4

Hướng dẫn cài đặt LEMP Nginx, PHP-FPM 7.4, MariaDB trên Centos7

Hướng dẫn này sẽ cài đặt Nginx bản stable 1.62 PHP-FPM 7.4 MariaDB 10.4 Tạo demo domain Các bước chuẩn bị Cập nhật Centos 7 bản mới nhất yum update -y Disabled selinux sed -i -e ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config Khởi động lại máy chủ Tại sao khởi động lại máy chủ […]

Đăng nhập Cyberpanel quyền root

Hướng dẫn đăng nhập lần đầu VPSSIM, VestaCP, CyberPanel

VPSSIM Lấy thông tin quản lý VPSSIM lưu thông tin quản lý ở hai files sau: /home/VPSSIM-manage-info.txt /home/vpssim.conf Để xem thông tin quản lý thì gõ lệnh cat /home/VPSSIM-manage-info.txt cat /home/vpssim.conf Truy nhập phpMyAdmin Địa chỉ đăng nhập https://DIA_CHI_IP_CUA_VPS:9999 username: admin password: (mật khẩu trong file VPSSIM-manage-info.txt) username: root password: […]