Cài đặt Nodejs và pm2 trên Centos7

Hướng dẫn cài đặt nodejs 10.x và pm2 trên Centos7

Nodejs có thể cài đặt trên Centos bằng repo của Centos nhưng thường là phiên bản 8.x, để cài đặt phiên bản cao hơn cần cài từ mã nguồn

Cài đặt trình biên dịch ngôn ngữ C

yum install -y gcc-c++ make

Lấy các bước cài đặt từ trang chủ nodejs

Gõ lệnh

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash

Hướng dẫn chi tiết cài đặt nodejs 10.x
Hướng dẫn chi tiết cài đặt nodejs 10.x

Ở đây có thể đọc rất rõ ràng từng bước tuy nhiên người dùng thường bỏ qua vì thói quen copy paste và khi không thấy tiến trình cài đặt đang diễn ra thì có thể lại loay hoay tìm cách khác.

Cài đặt nodejs phiên bản 10.x

Lần lượt thực hiện các lệnh sau:

## Confirming “el7-x86_64” is supported…

curl -sLf -o /dev/null 'https://rpm.nodesource.com/pub_10.x/el/7/x86_64/nodesource-release-el7-1.noarch.rpm'

## Downloading release setup RPM…

Tạo file tạm thời để lưu rpm từ trang chủ

mktemp

Hoặc

touch /tmp/tmp.cai_dat_nodejs

curl -sL -o '/tmp/tmp.cai_dat_nodejs' 'https://rpm.nodesource.com/pub_10.x/el/7/x86_64/nodesource-release-el7-1.noarch.rpm'

## Installing release setup RPM…

rpm -i --nosignature --force '/tmp/tmp.cai_dat_nodejs'

## Cleaning up

rm -rf '/tmp/tmp.cai_dat_nodejs'

## Checking for existing installations

rpm -qa 'node|npm' | grep -v nodesource

Cuối cùng cài đặt nodejs

yum install nodejs -y

Kiểm tra phiên bản sau khi cài đặt xong

node -v

Kết quả hiện ra là
v10.19.0

Cài đặt quản lý tiến trình của nodejs (pm2)

Cài đặt pm2

Gõ lệnh

npm update

npm install pm2 -g

Kiểm tra trạng thái của pm2 vừa cài đặt

pm2 status

Trạng thái PM2
Trạng thái PM2

Cú pháp lệnh của pm2

Lệnh chạy một chương trình
pm2 start app.js --watch

Ví dụ: pm2 start /home/domain.com/public_html/folder/server.js –watch

Chạy balancer 4
pm2 start api.js -i 4

Theo dõi tiến trình
pm2 monitor

Đặt pm2 khởi động cùng hệ thống
pm2 startup

Các lệnh kiểm tra trạng thái trên pm2

pm2 list

pm2 status

Tham khảo tài liệu về pm2
http://pm2.io/

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.