Đăng nhập Cyberpanel quyền root

Hướng dẫn đăng nhập lần đầu VPSSIM, VestaCP, CyberPanel

VPSSIM

Lấy thông tin quản lý

VPSSIM lưu thông tin quản lý ở hai files sau:

/home/VPSSIM-manage-info.txt

/home/vpssim.conf

Để xem thông tin quản lý thì gõ lệnh

cat /home/VPSSIM-manage-info.txt

cat /home/vpssim.conf

Thông tin quản lý vpssim
Thông tin quản lý vpssim

Truy nhập phpMyAdmin

Địa chỉ đăng nhập https://DIA_CHI_IP_CUA_VPS:9999

username: admin

password: (mật khẩu trong file VPSSIM-manage-info.txt)

Trang quản lý Vpssim
Trang quản lý Vpssim
Đăng nhập phpMyadmin
Đăng nhập phpMyadmin

username: root

password: (mật khẩu trong file vpssim.conf)

VestaCP

Đăng nhập VestaCP sau khi deploy

Địa chỉ đăng nhập https://DIA_CHI_IP_CUA_VPS:8083

Đăng nhập Vestacpu quyền root
Đăng nhập Vestacp quyền root

Username: root

Password: (ssh password của máy chủ)

Mật khẩu MariaDB

Mật khẩu MariaDB được lưu trong file /root/.my.cnf

Gõ lệnh sau để xem mật khẩu

cat /root/.my.cnf

Nội dung sẽ có dạng:
[client]
password='MGQzNDE5NjNi'

Hệ thống file và thư mục của Vestacp

Đường dẫn thư mục vestacp

/usr/local/vesta/

File cấu hình vestacp tại đường dẫn

/usr/local/vesta/conf/vesta.conf

File cấu hình php của vestacp tại đường dẫn

/usr/local/vesta/php/lib/php.ini

Thư mục logs của vestacp tại đường dẫn

/usr/local/vesta/log/

Thư mục hệ thống của VestaCP
Thư mục hệ thống của VestaCP

CyberPanel

Lấy mật khẩu admin

Thông tin tài khoản admin của Cyberpanel ở trong file /root/admin_password.txt

Sau khi đăng nhập vào máy chủ với quyền root, để lấy thông tin tài khoản admin thì thực hiện như sau:

Gõ lệnh:

cat /root/admin_password.txt

Nội dung tài khoản admin sẽ hiện như thế này

Thông tin tài khoản admin trên Cyberpanel
Thông tin tài khoản admin trên Cyberpanel

Đăng nhập Cyberpanel quyền admin

Địa chỉ login https://DIA_CHI_IP_CUA_VPS:8090

Đăng nhập Cyberpanel quyền root
Đăng nhập Cyberpanel quyền root

Username: admin

Password:  (Mật khẩu đã lấy được ở file admin_password.txt)

 

 

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.