Hướng dẫn fix lỗi update repo của Cyberpanel

Khi sử dụng Cyberpanel nếu bạn nhận được thông báo lỗi timoute khi update ở trạng thái này không thể cập nhật hoặc cài đặt bất cứ thứ gì

https://mirror.cyberpanel.net/litespeed/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 12] Timeout on https://mirror.cyberpanel.net/litespeed/x86_64/repodata/repomd.xml: (28, 'Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds') Trying other mirror.

Lần lượt thực hiện các lệnh sau để fix lỗi

wget http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm
rpm -ivh litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm
yum clean all
yum update

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.