Các lệnh vận hành trên [Mail In A Box] mail server

[Mail In A Box] là mã nguồn mail server nhẹ và đơn giản, ngoài giao diện Webclient còn có công cụ vận hành trên dòng lệnh ssh.

Cú pháp chung

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py [options]

Tài khoản email người dùng

Liệt kê các tài khoản email đang có trên hệ thống

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py

Thêm một tài khoản email

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py user add user@domain.com

Reset lại mật khẩu email cụ thể

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py user password user@domain.com

Xóa tài khoản email

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py user remove user@domain.com

Tài khoản email Admin

Liệt kê danh sách email admin

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py user admins

Phân quyền admin cho email cụ thể

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py user make-admin user@domain.com

Hủy phân quyền admin cho email cụ thể

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py user remove-admin user@domain.com

Alias và Forward email

Liệt kê danh sách alias email

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py alias

Add forward email

sudo /root/mailinabox/tools/mail.py alias add incoming.name@domain.com sent.to@other.domain.com, multiple.people@other.domain.com

Mỗi địa chỉ email sẽ forward tới cách nhau bằng dấu “,

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.