Hướng dẫn đổi mật khẩu Mysql/Mariadb trên dòng lệnh

Trong quá trình sử dụng nếu quên mật khẩu root của Mysql hoặc Mariadb thì có thể đổi lại mật khẩu như sau:

Đăng nhập vào máy chủ bằng tài khoản root và thực hiện một trong hai cách sau

Cách 1 sử dụng ứng dụng mysqldamin

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'MAT_KHAU_MOI'

Cách 2 Thay đổi trong bản ghi mysql

sudo mysql -u root -pMAT_KHAU_CU -D mysql -e "update user set authentication_string=password('MAT_KHAU_MOI'), plugin='mysql_native_password' where user='root';FLUSH PRIVILEGES;"

bây giờ kiểm tra lại đăng nhập bằng mật khẩu mới

mysql -u root -p

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.