Hướng dẫn cài đặt ffmpeg trên Linux

ffmpeg là ứng dụng convert video.

Cài đặt ffmpeg trên Centos 7

Cài đặt từ Repository epel và nux

Cài repo epl-release

yum install epel-release -y

Import GPG key để bật NUX Repository

rpm -v --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro

rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Cài đặt ffmpeg

yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Nếu cài từ Repository thường là phiên bản 2.x

Kiểm tra phiên bản ffmpeg

ffmpeg -version

ffmpeg version 2.8.15 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
built with gcc 4.8.5 (GCC) 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)

Cài đặt ffmpeg từ phiên bản Prebuilt – Centos 7

Tải bản cài từ git

wget https://raw.githubusercontent.com/q3aql/ffmpeg-install/master/ffmpeg-install

chmod a+x ffmpeg-install

Cài đặt ffmpeg bản đã được release

./ffmpeg-install --install release

ffmpeg -version

Cài đặt từ bản thiết kế lại thường cao hơn bản repo

Trong ví dụ này là bản ffmpeg 3.4

Cài đặt ffmpeg trên Centos 6

Cài repo epl-release

yum install epel-release -y

Import GPG key để bật NUX Repository

rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro

rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

Cài đặt ffmpeg

yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Nếu cài từ Repository thường là phiên bản 2.x

Kiểm tra phiên bản ffmpeg

ffmpeg -version

ffmpeg version 2.8.15 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
built with gcc 4.8.5 (GCC) 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)

Cài đặt ffmpeg trên Ubuntu

Cài đặt trên ubuntu khá đơn giản

sudo apt update

sudo apt install ffmpeg imagemagick ghostscript

Kiểm tra version

ffmpeg -version

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.