Hướng dẫn đặt thời gian Việt Nam trên Centos 6/7

Thông thường khi cài đặt hệ điều hành, nhân viên kỹ thuật đã cấu hình đúng thời gian Việt Nam từ lúc cài đặt tuy nhiên có một số ứng dụng do người dùng cài đặt làm sai lệch timezone này, trường hợp này có hai cách phổ biến để đặt lại thời gian chuẩn trên Centos 6/7.

Cách 1: Tạo lại timezone Asia/Ho_Chi_Minh

rm -rf /etc/localtime; ln --/usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime; date;
Đôi khi một số ứng dụng phần mềm cài đặt trên máy chủ lại quản lý cả zone info nên cách trên không hiệu quả, trong trường hợp này thì sử dụng cách dùng ntp client để đồng bộ thời gian với máy chủ thời gian chuẩn của internet.

Cách 2: Đồng bộ thời gian bằng NTP Client

Gõ lệnh:

yum install ntp -yservice ntpd startchkconfig ntpd onntpdate vn.pool.ntp.orgdate

Đợi sau 5 phút kiểm tra lại thời gian sẽ theo giờ Việt Nam.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.