Hướng dẫn Mở cổng firewall trên Centos 6/7

Firewall để kiểm soát truy cập theo policy trên cổng hoặc tên dịch vụ.

Centos 6 sử dụng IPtables, Centos 7 sử dụng Firewalld

Mở cổng firewall trên Centos 7

Cách 1: mở theo số port tương ứng với từng dịch vụ

Ví dụ mở cổng cho webserver chạy http và https qua port 80 và 443

#mo port 80 giao thuc tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp

#mo port 443 giao thuc tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp

Cách 2: mở theo tên dịch vụ

#mo port cho webserver cho giao thuc httpfirewall-cmd --permanent --add-service=http

#mo port cho webserver cho giao thuc httpsfirewall-cmd --permanent --add-service=https

Mở một dải các cổng

#mo mot dai port tu 200 den 300firewall-cmd --permanent --add-port=200-300/tcp

Kiểm tra lại các cổng đang mở, các dịch vụ đang được phép

#liet ke cac cong dang mofirewall-cmd --list-ports

# liet ke cac dich vu dang duoc cho phepfirewall-cmd --list-services

Áp dụng thay đổi reload lại FirewallD

##### reload lai firewalld de ap dung thay doifirewall-cmd --reload

Mở cổng firewall trên Centos 6

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPTiptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT

Để mở cổng ra cho iptables thì thay thế INPUT bằng OUTPUT

Ví dụ:

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPTiptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT

Liệt kê danh sách policy hiện tại và lưu lại thay đổi

iptables -L -niptables-save | tee /etc/sysconfig/iptables

Áp dụng thay đổi trên firewall

service iptables restart

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.