Script cài đặt CSF Firewall trên Centos7

Script sau đây cài đặt CSF firewall và bật CSF sau khi cài

Thực hành lần lượt các lệnh sau đây:

#!/bin/bash
yum install curl wget nano -y
# cài đặt thư viện hỗ trợ
yum install wget vim perl-libwww-perl.noarch perl-Time-HiRes -ycd /usr/src/wget https://download.configserver.com/csf.tgztar -xzf csf.tgzcd csf

# cài csf
sh install.shcd /usr/local/csf/bin/perl csftest.pl

# tắt firewall
systemctl stop firewalldsystemctl disable firewalld

# bật csf
sed -i.bak -e 's/TESTING = \"1\"/TESTING = \"0\"/g' /etc/csf/csf.conf

# reload lại csf theo file cấu hình mới
csf -r

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.