Hướng dẫn bật Opcache trên DirectAdmin

Opcache là cache file php, mỗi lần một file php được gọi trình xử lý sẽ biên dịch mã nguồn file và thực thi. Trường hợp các code ít khi cập nhập thì việc biên dịch lại file không có thay đổi làm tiêu hao tài nguyên vô ích và tăng thời gian xử lý trang.

Để tối ưu hiệu suất thì thông thường sẽ cache lại kết quả biên dịch file php vào RAM để sử dụng lần sau.

Đăng nhập vào máy chủ với quyền root và thực hiện làn lượt như sau

Cài đặt cache

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set opcache yes
./build opcache

Khởi động lại PHP

Nếu php đang chạy kiểu mod_apache

service httpd restart

Nếu php đang chạy kiểu dịch vụ php-fpm

service php-fpm restart

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.