Hướng dẫn tắt chức năng log brute force trên DirectAdmin

Brute force log là chức năng ghi lại các hoạt động dò tìm mật khẩu, nó rất có ích trong việc cảnh báo người quản trị về nguy cơ tấn công từ bên ngoài nhưng trong thực tế hàng ngày có rất nhiều các hoạt động này từ bên ngoài dẫn đến số lượng file log dày đặc, điều này có thể khiến người quản trị bỏ lỡ các log quan trọng khác.

Hiện nay khi sử dụng directadmin thường sẽ cài tường lửa CSF nên chức năng này là không cần thiết, vì vậy nên tắt chức năng này.

Đăng nhập máy chủ với quyền root

echo "hide_brute_force_notifications=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
service directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.