Hướng dẫn tắt dịch vụ named trên DirectAdmin

named là dịch vụ phân dải tên miền trên linux, tuy nhiên đa số người dùng máy chủ cỡ nhỏ thì không sử dụng dịch vụ này nên có thể tắt dịch vụ named để tiếp kiệm tài nguyên.

Đăng nhập máy chủ với quyền root và thực hiện như sau

service named stop
chkconfig named off
cd /usr/local/directadmin/data/admin/
perl -pi -e 's/named=ON/named=OFF/' services.status
service directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.