Hướng dẫn cài đặt Imagick và Latex cho MediaWiki trên DirectAdmin

MediaWiki sử dụng imageMagick để clone ảnh và Latex để hiển thị công thức toán học dạng ảnh. Nếu không có hai ứng dụng này thì các công thức toán học sẽ chỉ hiện code mà không thể hiện thành công thức.

Sau khi cài đặt mediawiki xong thì đăng nhập vào máy chủ với quyền root và thực hiện lần lượt như sau:

Cài đặt thư viện

yum update -y
yum install net-tools -y
yum install epel-release -y
yum install ImageMagick ImageMagick-devel -y
yum install texlive texlive-* ghostscript-fonts -y

yum install ocaml -y

Phân quyền chạy cho ứng dụng

cd /home/username/domains/domain_name/public_html/
find * -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644
cd extensions/Math
make -B all
chmod 755 /home/username/domains/domain_name/public_html/extensions/Math/math/texvc
cp -rf /var/lib/texmf/web2c/pdftex/latex.fmt /home/username/domains/domain_name/public_html/images/tmp/latex.fmt
ls -lH `which gs` `which latex` `which dvips` `which convert`
find / -name latex.fmt

Trong đó:

username: là tên người dùng

domain_name: là tên miền nơi cài mediawiki

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.