Hướng dẫn tắt dịch vụ exim trên DirectAdmin

exim là dịch vụ gửi mail trên linux, tuy nhiên đa số người dùng máy chủ cỡ nhỏ thì không sử dụng dịch vụ này nên có thể tắt dịch vụ exim để tiếp kiệm tài nguyên.

Đăng nhập máy chủ với quyền root và thực hiện như sau

service exim stop
chkconfig exim off
cd /usr/local/directadmin/data/admin/
perl -pi -e 's/exim=ON/exim=OFF/' services.status
service directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.