Hướng dẫn cài đặt lại Exim trên DirectAdmin

DirectAdmin sử dụng Exim là dịch vụ gửi mail, Exim được tích hợp trong Custombuild và có thể cài đặt/ cài đặt lại Exim trên các lệnh custombuild.

Đăng nhập SSH với quyền root và thực hiện lần lượt các lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update

# set exim trong conf
./build set exim yes
# bat dau cai dat exim

./build exim

Restart dịch vụ

service exim restart

Restart DirectAdmin

service directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.