Các lệnh làm việc với file và thư mục khác trên máy chủ Linux

Lệnh whereis

Tìm đường dẫn của dịch vụ

Cú phápwhereis tên_dịch_vụ

Ví dụ:

Lệnh whereis
Lệnh whereis

Tìm file theo tên

Cú pháp

find /home/* -name *.jpg

Tìm tất cả các file hình ảnh có trong home

Đo dung lượng của thư mục cụ thể trên máy chủ Linux

du -sh /home

trong đó:

h – đơn vị GB

m – đơn vị Megabytes

k – đơn vị kilobytes

Đếm thư mục có trong đường dẫn cụ thể trên máy chủ Linux

find /home/* -maxdepth 0 -type d | wc

Lệnh DD tạo block file

dd if=/dev/zero of=1gb.test bs=1 count=0 seek=1G

Tạo ra block dung lượng 1GB mà ko cần ghi đè bit

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.