Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rsync trên Centos 6/7

Đồng bộ file giữa hai thư mục

Rsync là một ứng dụng đồng bộ file trên hệ thống linux, nguyên lý làm việc là so sánh và đồng bộ khác biệt giữa đường dẫn nguồn và đường dẫn đích.

Cài đặt rsync

Gõ lệnh: yum install rsync -y

phiên bản của rsync sẽ theo repo đóng gói sẵn của hệ điều hành.

Trường hợp sử dụng rsync đồng bộ file và thư mục giữa hai thư mục trên cùng server

Cú pháp lệnh tổng quát của rsync: rsync [options] source_host:/path target_host:/path

Ví du: sao chép cả thư mục /home vào thư mục /backup

Gõ lệnh: rsync -chavcz /home /backup/

Kết quả

Đồng bộ file giữa hai thư mục
Đồng bộ file giữa hai thư mục
Đồng bộ file giữa hai thư mục- end
Đồng bộ file giữa hai thư mục – end
Kết quả đồng bộ sang thư mục backup thành công
Kết quả đồng bộ sang thư mục backup thành công

Trong lần chạy đầu tiên, thư mục /backup chưa có bất kỳ files và thư mục nào của thư mục /home nên rsync sẽ sao chép toàn bộ các file và thư mục của home sang backup. Các lần sau chạy lại lệnh thì chỉ các phần thay đổi được sao chép sang /backup.

Bây giờ upload thêm file trong thư mục home sau đó chạy lại lệnh

Update nội dung thư mục home
Update nội dung thư mục home

Chạy lại lệnh ở trên, lúc này chỉ các file thay đổi mới phải sao chép sang /backup.

Đồng bộ file mới thành công
Đồng bộ file mới thành công

Chú ý

  • Nếu thư mục nguồn là /home thì chương trình sẽ hiểu là đồng bộ cả thư mục home và toàn bộ file và thư mục con bên trong nó.
  • Nếu thư mục nguồn là /home/ hoặc /home/* thì chỉ file và thư mục bên trong home được sao chép sang thư mục đích.

Trường hợp sử dụng rsync đồng bộ file và thư mục giữa hai máy chủ.

Cú pháp tổng quát:

rsync [options] source_host:/path target_host:/path

Lưu ý về cách viết đường dẫn nguồn / đích

  • Máy chủ nguồn có IP: x.x.x.x
  • Máy chủ đích có IP: y.y.y.y

Nếu bạn đang đứng tại máy chủ nguồn thì source_host:/path sẽ viết dưới dạng đường dẫn local như /home /etc ….

Nếu bạn đang đứng tại máy chủ đích thì lúc này source_host:/path

sẽ viết dưới dạng địa chỉ remote user@x.x.x.x

Ví dụ:

Đồng bộ thư mục /home của máy chủ A (nguồn) sang thư mục /backup của máy chủ B (đích) và bạn đang đứng tại máy chủ nguồn.

Gõ lệnh: rsync -chavcz /home root@y.y.y.y:/backup

Đồng bọ file giữa hai máy chủ
Đồng bộ file giữa hai máy chủ

Kết quả thông báo như trên là đồng bộ thành công,

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.