Hướng dẫn Chmod chuẩn cho file và thư mục trên Linux

chmod quy định quyền truy cập, đọc / ghi, thực thi file trên linux, nếu bạn vô tình chmod lộn xộn các file và thư mục và không còn nhớ đã thao tác trên vị trí nào thì thực hiện các lệnh sau đây để bảo đảm số lượng file và thư mục sẽ được đưa về đúng chế độ chmod.

Đăng nhập SSH với quyền root

Chọn vị trí thư mục nơi bắt đầu chmod

trở về thư mục / (root) hoặc /home hay một thư mục nào tùy bạn bằng lệnh cd.

Ví dụ: thiết lập lại thông số chmod mặc định của các file và thư mục trong thư mục  /home

Gõ lệnh: cd /home

Gõ lệnh để tiến hành chmod:

# chmod tất cả thư mục con bên trong /home và sub của home thành 0755
find * -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755

# chmod tất cả các file bên trong /home và sub của home thành 0644
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644

Để kiểm tra chế độ chmod gõ lệnh ls -l

Kết thúc thực hành

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.