Hướng dẫn sử dụng lệnh SED để tìm kiếm và thay thế nội dung file trên Linux

Thay thế bằng giá trị tĩnh

Cú pháp lệnh: sed -i.bak -e 's/A/B/g' path

Trong đó

A: Chuỗi ký tự cần tìm

B: Chuỗi ký tự cần thay thế

Path: đường dẫn file cần sửa đổi

Ví dụ lệnh sau sẽ thay đổi giá trị trong file csf.conf của firewall:

sed -i.bak -e 's/TESTING = \"1\"/TESTING = \"0\"/g' /etc/csf/csf.conf

Thay thế bằng một biến

Ví dụ:

sed -i -e "s/BLOW_FISH/${blow_fish}/g" /config.inc.php

Biến sẽ được đặt trong cặp dấu { .. }

Kết thúc thực hành.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.