Hướng dẫn Upload và Download bằng ncftp client trên dòng lệnh

Cài đặt FTP Client

yum install ncftp -y

Upload file từ máy chủ hiện tại lên máy chủ FTP

Cú pháp

ncftpput [options] remote-host remote-directory local-files

Ví dụ:ncftpput -R -v -u ftp_username -p ftp_user_password 192.168.1.100 /domains/yoursite.com/public_html /home/*

Lệnh này sẽ upload tất cả files và thư mục có trong /home của máy chủ hiện tại lên thư mục /home/yoursite.com/public_html của máy chủ khác.

Lấy files từ máy chủ FTP về máy chủ hiện tại

Cú pháp

ncftpget [optionsremote-host local-directory remote-files

Ví dụ

ncftpget -R -v -u ftp_username -p ftp_user_password 192.168.1.100 /home/wordpress /domains/yoursite.com/public_html/*

Lệnh này sẽ lấy hết các files và thư mục bên trong /domains/yoursite.com/public_html về thư mục /home/wordpress trên máy chủ hiện tại

Các lệnh vận hành của ncftp

Lệnh Login

ncftp -u ftp_username -p ftp_password FTP_SERVER_IP

Lệnh di chuyển

cd /dir

ví du: cd /home

Lệnh liệt kê

ls -l

Lệnh xóa file

rm -rf index.ext

Lệnh tạo thư mục

mkdir test_folder

Lệnh chmod files và thư mục

chmod 0755 test_folder

Lệnh xóa thư mục rỗng

rmdir test_folder

Lệnh đổi tên file và thư mục

rename tên_cũ tên_mới

Ví dụ:

rename index.php index1.php

rename test_folder test_folder1

Kiểm tra đường dẫn hiện tại

pwd

Thoát khỏi kết nối ftp

exit

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.