Hướng dẫn sử dụng lệnh scp truyền tải file giữa hai máy chủ Linux

SCP (Secure Copy) là ứng dụng truyền file giữa hai máy chủ linux trên giao thức SSH. SCP là ứng dụng mặc định có trong hệ điều hành Linux, scp tự động ghi đè file ở đường dẫn đích bất kể kích thước file có khác nhau hay không.

Cú pháp tổng quát:

scp [-options] path:/nguôn path:/đích

[PUT] Sử dụng scp đẩy file từ máy chủ hiện tại sang máy chủ khác

Gõ lệnh:

scp -r /home/* root@192.168.1.100:/home/wordpress

Lệnh này sẽ đẩy tất cả files và thư mục trong /home/ của máy chủ Nguồn sang folder /home/wordpress của máy chủ Đích.

[GET] Sử dụng scp lấy file từ máy chủ khác về máy chủ  hiện tại

Gõ lệnh:

scp -r root@192.168.1.100:/home/wordpress/* /home 

Lệnh này sẽ lấy tất cả files và thư mục trong /home/wordpress của máy chủ khác về thư mục /home máy chủ hiện tại.

Các [options] của lệnh scp:

-P : số port cổng ssh của máy chủ từ xa

-i : đường dẫn tới file ssh private key để login máy chủ từ xa

Ví dụ:

PUT
scp -P 12345 -i ~/key_cua_ban.txt -r /home/backup_of_81/home/ root@192.168.1.100:/backup/scp

GET
scp -P 12345 -i ~/key_cua_ban.txt -r root@192.168.1.100:/backup/scp/ /home/backup_of_81/getscp/

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.