Hướng dẫn mount / unmount thư mục trên máy chủ Linux

Lệnh mount trên linux dùng để gắn nhãn thư mục vào khối dung lượng được chỉ định.

Table of Contents

Lệnh Mount

Cú pháp lện mount

mount [options] source_volume folder_name

source_volume : có thể là partion ví dụ /dev/sdb hoặc share storage như ftp, nfs.

folder_name : tên thư mục sẽ gắn khối dung lượng vào.

Ví dụ

Tạo thư mục trước khi mount

mkdir /nfs-folder

Tiến hành mount thư mục vào khối dung lượng

mount -t nfs 192.168.1.100:/home/nfs-folder /nfs-folder

Lệnh này sẽ gắn thư mục /nfs-folder vào khối dung lượng trên máy chủ 192.168.1.100, đường dẫn chỉ định cho kết nối là /home/nfs-folder.

Sau khi mount thì có thể sử dụng được ngay, nhưng cần định nghĩa mount trong fstab để sử dụng cho các lần khởi động sau.

Gõ lệnh

echo "192.168.1.100:/home/nfs-folder /nfs-folder nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab

Lệnh Umount

Dùng khi muốn hủy mount thư mục

Gõ lệnh

umount /nfs-folder

Sau khi unmount, cả thư mục đích và khối dung lượng được gắn vào không bị xóa.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.