Fix lỗi không tạo được SSL trên DirectAdmin

Khi sử dụng DirectAdmin một số trường hợp không tạo được SSL (https) cho domain, nguyên nhân là let’s encrypt đã có phiên bản mới hơn phiên bản trên máy chủ đang sử dụng, do đó cần update let’s encrypt

Đăng nhập máy chủ với quyền root và thực hiện như sau

Trường hợp không tạo được SSL cho domain

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

service directadmin restart

Trường hợp không tự động gia hạn SSL

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

echo "letsencrypt_renewal_days=85" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
echo "enable_ssl_sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

service directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.