Fix lỗi load chậm filemanager DirectAdmin

Filemanager của DirectAdmin hiển thị tổng dung lượng của thư mục, nếu số lượng file trên server nhiều (inodes) thì quá trình đếm sẽ mất nhiều thời gian gây ra hiện tượng load lâu, vượt quá 60s sẽ bị timeout.

Để khắc phục hiện tượng này, có thể disabled chức năng kiểm tra mỗi lần sử dụng filemanager như sau:

Đăng nhập máy chủ bằng tài khoản root thực hiện lần lượt

echo "filemanager_du=0" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

service directadmin restart

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.