Hướng dẫn đổi cổng login DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin

DirectAdmin mặc định sử dụng cổng 2222 cho trang quản trị

Đăng nhập DirectAdmin

Để đảm bảo an toàn hơn và tránh brute force thì người dùng có thể tự đổi sang cổng khác, cách làm như sau:

Đăng nhập ssh bằng tài khoản root

gõ lệnh: nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Tìm đến dòng có “#Port 2222” thay bằng “Port Cổng_muốn_thay_đổi” chú ý bỏ dấu # mói có tác dụng.

Ví dụ: #Port 2222 đổi thành -> Port 12345

Bấm Ctrl + O để lưu

Bấm Ctrl + X để thoát khỏi soạn thảo

Restart DirectAdmin

Gõ lệnh: service directadmin restart

Hoàn thành đôi cổng, bây giờ bạn có thể đăng nhập bảng điều khiển của DirectAdmin bằng cổng mới.

Ví dụ: http://yourdomain.com:12345

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.