Hướng dẫn Fix lỗi hiển thị tên file tiếng việt trên DirectAdmin

DirectAdmin mặc định sử dụng bảng mã iso-8859-1 để đọc tên file trên manager nhưng file người dùng upload có thể là chữ tiếng việt có dấu nên tên file bị dịch theo bảng mã này dẫn đến các kỹ tự kỳ cục trên tên file và truy cập không được.

Đây là hướng dẫn Fix lỗi hiển thị tên file tiếng việt trên DirectAdmin sử dụng skin enhanced (là skin mặc định của DirectAdmin)

cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced

# sao luu template file langcp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html

# thay the bang maperl -pi -e 's/iso-8859-1/UTF-8/' lang/en/my_lf_standard.html

# lua chon file ngon ngu chinhecho "LF_STANDARD=my_lf_standard.html" >> files_custom.conf

# restart directadminservice directadmin restart

Kết quả:

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.