Hướng dẫn Fix lỗi tài khoản admin trên Directadmin

Trong một số trường hợp quên mật khẩu directadmin hoặc quên mật tài khoản directadmin thì có thể khôi phục lại tài khoản admin như sau

Xóa tài khoản admin hiện tại

#### Xoa tai khoan admin bi loiuserdel -r admin
cd /usr/local/directadmin

Tạo lại tài khoản admin và phân quyền quản trị

#### tao tai khoan va phan quyen./directadmin i
#### set permision./directadmin p

Copy và lưu lại thông tin đăng nhập của tài khoản admin

Restart lại directadmin

service directadmin restart

Như vậy là hoàn thành.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.