Hướng dẫn xóa messages logs DirectAdmin

Mặc định directadmin sẽ log hầu hết các cảnh báo và lỗi hệ thống sau một thời gian người quản trị đăng nhập lại sẽ thấy rất nhiều các log này trong phần message, vì các cảnh báo đôi khi không quan trọng nhưng lại được log lại rất nhiều.

Để xóa logs message trong DirectAdmin thực hiện các lệnh sau

#!/bin/bash
cd /usr/local/directadmin/data/admin
echo -n "" > tickets.list

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.