Các lệnh vận hành trên [Mail In A Box] mail server

[Mail In A Box] là mã nguồn mail server nhẹ và đơn giản, ngoài giao diện Webclient còn có công cụ vận hành trên dòng lệnh ssh. Cú pháp chung sudo /root/mailinabox/tools/mail.py [options] Tài khoản email người dùng Liệt kê các tài khoản email đang có trên hệ thống sudo […]

Hướng dẫn xóa messages logs DirectAdmin

Mặc định directadmin sẽ log hầu hết các cảnh báo và lỗi hệ thống sau một thời gian người quản trị đăng nhập lại sẽ thấy rất nhiều các log này trong phần message, vì các cảnh báo đôi khi không quan trọng nhưng lại được log lại rất nhiều. […]