Script cài đặt CSF Firewall trên Centos7

Script sau đây cài đặt CSF firewall và bật CSF sau khi cài Thực hành lần lượt các lệnh sau đây: #!/bin/bash yum install curl wget nano -y # cài đặt thư viện hỗ trợ yum install wget vim perl-libwww-perl.noarch perl-Time-HiRes -ycd /usr/src/wget https://download.configserver.com/csf.tgztar -xzf csf.tgzcd csf # cài csf […]